Mar 2, 2021
179 Views
Comments Off on ނޭނގުމުގެ ތެރޭގަ ތިބެ ޙަރާމްކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިނުގަންނާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ނޭނގުމުގެ ތެރޭގަ ތިބެ ޙަރާމްކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިނުގަންނާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް

Written by

ތިބާކުރާ ޢަމަލުތަކަކީ އެކަންކަން ކުރުމަށް ﷲ ތައާލާ އަންގަވާފައިވާ ހެޔޮ ޢަމަލުތައްކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ތިބާއަށް އެދެވެނީ ﷲ ތަޢާލާ އާއި ކުއްތަންވެވެމުންނެވެ. ހިތާމައަކީ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރަމުންވެސް ނަހީކުރެއްވެވި ކަންކަން ކުރެވޭކަމެވެ. އެއިރުން މިވާގޮތަކީ ކުއްތަންވެވުނު ތަންކޮޅަށްވުރެ ނުވަތަ އެއަސްވުރެ ބޮޑަށް ﷲ ތަޢާލާ އާއި ދުރުހެލިވެވެނީއެވެ. ވީމާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެކުރިންވެސް ދެކޮޅުބަލައި ވިސްނާށެވެ! ތިމާއަށް މިކުރެވޭ ޢަމަލަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިތުން ނުލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޝައްކުވާ ޢަމަލެއް ނަމަވެސް އެކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ! އެހެނީ ޝައްކުވާ ކަންކަން ކުރުމަކީ ފާފަކުރުމެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.