Mar 2, 2021
352 Views
Comments Off on ކަންކަމުގަ ކުރިއަރައިދާން ﷲ ގެ އެހީތެރިވެވޮޑިގަތުން އަބަދުވެސް ލިބިލިބި ހުންނަ މީހަކަށްވުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއް!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ކަންކަމުގަ ކުރިއަރައިދާން ﷲ ގެ އެހީތެރިވެވޮޑިގަތުން އަބަދުވެސް ލިބިލިބި ހުންނަ މީހަކަށްވުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއް!: މުފްތީ މެންކް

Written by

ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އެދޭނީ  ނުވަތަ ބޭނުންވާނީ އެމީހަކު ކުރާ ކަންކަމުގައި ކުރިއަރައިދިއުމަށެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވިސްނައިގެން ކިތަންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް އެކަން ޙާޞިލުކުރެވެން މިއޮތީ ﷲ ތަޢާލާ މިންވަރުކުރެއްވެވުމުންނެވެ! އެކަލާނގެ އެހީތެރިވެވޮޑިގަތުން ލިބިގެންނެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ އެހީތެރިވެވޮޑިގަތުން އަބަދުވެސް ލިބިލިބި ހުންނަން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލު ކުރާ އިރަށް އެންމެން އެފަހަރާ ބުނާނީ ބޭނުން ކަމަށެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ އެހީތެރިވެވޮޑިގަތުން އަބަދުވެސް ލިބިލިބި ހުންނަން ބޭނުން މީހާ ކަންކުރަންވީ ގޮތް ރަސޫލް (ޞޢވ) ވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް ދެއްވަވައިފައެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.