Mar 2, 2021
378 Views
Comments Off on ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ކަމަކީ ސިހުރަކުން ކުރިމަތިވި ކަމެއްކަމަށް ނިންމައިގެން ނުވާނެ! ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި!: މުފްތީ މެން
0 0

ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ކަމަކީ ސިހުރަކުން ކުރިމަތިވި ކަމެއްކަމަށް ނިންމައިގެން ނުވާނެ! ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި!: މުފްތީ މެން

Written by

ސިހުރު ހެދުމާއި ސިހުރު ހެއްދުވުމަކީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ބޮޑު ފާފައެއް ނަމަވެސް އެކަންކުރާ މީހުން ަރަށް ގިނަކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންނަށް އެކަމުގެ އަސަރުކުރާލެއް ގިނަކަމުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިމަތިވިނަމަވެސް ފުރަތަމަވެސް ބެލެވެނީ ކޮންމެވެސް މީހަކު ހެދި ސިހުރެއް ޖެހުނީ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ބައެއް މީހުންނަށް ރަނގަޅަށް ނުނިދުނު ނަމަވެސް ބެލެނީ އެއީ ސިހުރަކުން ކަމަށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދެ ފަހަރަކު ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ފެނުނު ނަމަވެސް ބެލެނީ އެއީ ސިހުރާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.