Mar 2, 2021
259 Views
Comments Off on ސިކުނޑިއަށް އިބިލީސްދޭ ހަމަލާތަކުން ސިކުނޑި ސަލާމަތް ނުކުރެވުމުގެ ގެއްލުން ގިނަބައަކަށް ދަނީ ލިބެމުން-
0 0

ސިކުނޑިއަށް އިބިލީސްދޭ ހަމަލާތަކުން ސިކުނޑި ސަލާމަތް ނުކުރެވުމުގެ ގެއްލުން ގިނަބައަކަށް ދަނީ ލިބެމުން-

Written by

ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އިބިލީސް އެންމެ ބޮޑަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ސިކުނޑީގެ ބެޓެރި ދުއްވައިލުމަށެވެ. އެއިގެ މާނައަކީ ހެޔޮ ކަންކަމާއިމެދު ވިސްނުމުގެ ބާރު ކަނޑުވައިލުމެވެ. އެގޮތަށް އެހައި ގަދައަޅައި އެކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިކުނޑީގެ ބެޓެރި ދުއްވައި ލެވިއްޖެ ނަމަ އެމީހަކު ލައްވައި އިބިލީސް ކުރުވަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރުވޭނެތީއެވެ. ސިކުނޑީގެ ބެޓެރިއަކީ އީމާންކަމުގެ ބާރެވެ! ފޯނުތަކުގެ ބެޓެރިޗާޖްކުރާ ފަދައިން އީމާންކަން ވެސް ޗާޖުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މިބުނަނީ އެ ސަބަބަށްޓަކައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދެވޭ މިންވަރު މިދަނީ ކުޑަވަމުންނެވެ! ކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށް ބަދަލުވަމުންދާތަން ފެންނަމުން މިދަނީ އެ ސަބަބަށްޓަކައެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.