Mar 2, 2021
245 Views
Comments Off on ޝައްކުގެ މަތީގަ ދުޢާކުރުމަކީ ޢިޖާބަ ކުރެއްވެވުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް!: މުފްތީ މެންކް
0 1

ޝައްކުގެ މަތީގަ ދުޢާކުރުމަކީ ޢިޖާބަ ކުރެއްވެވުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް!: މުފްތީ މެންކް

Written by

ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއިއެކު ނަމާދުކުރާށެވެ! ޔަޤީންކަމާއިއެކު ދުޢާކުރާށެވެ! ޢިޖާބަކުރައްވަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ނެތި ޝައްކުގެމަތީގައި ދުޢާކުރުމަކީ ދުޢާ ޢިޖާބަކުރެއްވެވުމަށް އެޅޭ ހުރަހެކެވެ. ހަމައެފަދައިން އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތި ކުރާ އަޅުކަންވެސް ﷲ ތަޢާލާ ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވަވާނެތެވެ. ވީމާ ކޮންމެ އަޅުކަމެއް ކުރިނަމަވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކުގައިކުރާށެވެ! ނޫންނަމަ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުކޮށްފާނެއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.