Mar 2, 2021
178 Views
Comments Off on ޢަޛާބުގެ ވާހަކަ އަޑު ނާހާނަމަ ބިރުވެތި ނުވެވޭނެކަން ޤުރްއާނާ ދުނިޔަވީ ހަމަތަކުން-
0 0

ޢަޛާބުގެ ވާހަކަ އަޑު ނާހާނަމަ ބިރުވެތި ނުވެވޭނެކަން ޤުރްއާނާ ދުނިޔަވީ ހަމަތަކުން-

Written by

ފާފަކުރުމުން ދެއްވަވާނެ ޢަޛާބުގެ ވާހކަތަކުގެ އަޑުއިވުމުން ކަންބޮޑުވާ ބައަކު ތިބެއެވެ. އަދި އެމީހުން އަޑުއަހަން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ސުވަރުގޭގެ ނިޢްމަތްތަކުގެ ވާހަކަތައް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިވިސްނުމަކީ ރަސޫލުންނާއި ނަބީބޭކަލުން ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވެވުނު އަދި ކީރިތި ކީރިތި ޤުރްއާން ބާލައިލެއްވެވި މަޤްޞަދާއި ޚިލާފް ވިސްނުމެއްކަން ކީރިތި ޤުރްއާނުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބައޮތެވެ. ހަމައެކަނި މިއާޔަތްތަކުންވެސް މިކަން އެނގިގެންދެއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.