Mar 3, 2021
285 Views
Comments Off on ކޮވިޑަށްފަހު ހައްޖާއި ޢުމުރާގެ އަގުބޮޑުވާނެތީ ކަންބޮޑުނުވޭ! ފައިސާ ޚަރަދުނުކޮށް ޘަވާބު ލިބިގަންނަމުންދެވޭނެ މަގު މިއޮތީ!
0 0

ކޮވިޑަށްފަހު ހައްޖާއި ޢުމުރާގެ އަގުބޮޑުވާނެތީ ކަންބޮޑުނުވޭ! ފައިސާ ޚަރަދުނުކޮށް ޘަވާބު ލިބިގަންނަމުންދެވޭނެ މަގު މިއޮތީ!

Written by

ކޮވިޑްފެށުމާއިއެކު ޙައްޖާއިޮ އުމުރާވުމުގެ ފުރުޞަތުތަކަށް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރަސްއެޅިފައެވެ. ފްލައިޓް ޓިކެޓް އަގު އުފުލިގެންދާނެތީވެސް އަގުތައް ބޮޑުވާނެއެވެ. ބަސްފަދަ އުލަނދުތަކުގައި މީހުން އުފުލޭނެ އަދަދު މަދުވުން ފަދަ އެތައްކަމަކީ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުން ހިފާމީހުންގެ އަދަދުމަދުވުމުން އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަންކަމެވެ. ހައްޖާއި އުމުރާވުމަށް މުސްލިމުން އަބަދުވެސް ލޯބިކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މިދިއަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ޢުމުރާވުމުގ ފުރުޞަތެއް ނުލިބެއެވެ. މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަސް ކައިރިވަމުން އަންނަނީއެވެ. ރަމަޟާން މަސް ލައިގަތުމުން އުމުރާ ވުމުގެ ދަހިވެތިކަން އިތުރުވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފަހު ދިހައިގައި ދަހިވެތިކަން އިތުރަށް އިތުރުވެގެންދެއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.