Mar 3, 2021
1903 Views
Comments Off on އަންހެނުން ޕްރެޝަރުގަ ތިބެންޖެހުން ނައްތައިލެވޭނީ ކައިވެނިކޮށްގެން ދިރިއުޅެންވާ ލޯތްބާ ބޭނުންކޮށްލުމުގެ ލޯބި ވަކިކުރަން އެނގިގެން!: މުފްތީ މެންކް
0 0

އަންހެނުން ޕްރެޝަރުގަ ތިބެންޖެހުން ނައްތައިލެވޭނީ ކައިވެނިކޮށްގެން ދިރިއުޅެންވާ ލޯތްބާ ބޭނުންކޮށްލުމުގެ ލޯބި ވަކިކުރަން އެނގިގެން!: މުފްތީ މެންކް

Written by

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެމީހެއްގެ މައިންބަފައިން ބެލެހެއްޓުމެވެ. ނަމަވެސް 24 ގަޑިއިރު ނިމިގެންދާއިރު ބައެއް މީހުންނަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން އެމީހެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް ފޯނުން ގުޅާލާފައި ހާލުބަލައިލާނެވަގުތުވެސްވާކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ލޯބީގެ ވާހަކަދައްކަން އެތައް ގަޑިއިރެއްވަންދެން ވާހަކަދައްކާނެ ވަގުތު ލިބެއެވެ. އަންހެންކުދިންނަށް ބުނެލަން އޮތީ ތިއަ ކަނބަލުންނާއި އެގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ ފިރިހެނުންނާއި މިސުވާލުކުރާށެވެ! އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންނާއި ގުޅައި ޙާލުބަލަމުތޯއެވެ؟ އެމީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެމުތޯއެވެ؟ އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ލޯބިދެމުތޯއެވެ؟ 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.