Mar 3, 2021
185 Views
Comments Off on ދެވޭ ހެޔޮ ނަޞޭޙަތް ޤަބޫލުކޮށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ރިޒްޤް ތަނަވަސްވާކަމެއް!: ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދު
0 0

ދެވޭ ހެޔޮ ނަޞޭޙަތް ޤަބޫލުކޮށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ރިޒްޤް ތަނަވަސްވާކަމެއް!: ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދު

Written by

ޞާލިޙްގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނަށް އެކަލޭގެފާނު ގޮވައިލެއްވެވި ގޮވައިލެއްވެވުން ޤަބޫލުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޯފާ ފޮނުއްވެވުމުން މީސްތަކުން މަރުވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައި ތިބިތަން ފެނިވަޑައިގަތުމުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. “ތިއަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަޞޭޙަތް ދެއްވެވީމެވެ. ތިއަބައިމީހުން ޤަބޫނުކުރީއެވެ. ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.