Mar 3, 2021
126 Views
Comments Off on ތިލަފުށީ ގޮނޑުގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނީ 2023 ގައި: ހުސައިން ރަޝީދު
0 0

ތިލަފުށީ ގޮނޑުގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނީ 2023 ގައި: ހުސައިން ރަޝީދު

Written by

ތިލަފުށީގެ ކުނިގޮނޑުގައި އަލިފާން ރޯވުމާއި މެހި އާލާވުން ފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިނުވާ ގޮތަށް ގޮނޑުތަކުގެ މައްްސަލަ ރަނގަޅަށް ހައްލުވާނީ 2023 ވަނަ އަަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ވަގުތުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ހުސައިން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ތިލަފުށީގެ ކުނިގޮނޑަކީ މިހާރު އަމިއްލަ ޒާތުގައި ހުޅުރޯވެ އަނދަމުންދާ ތަނެއް ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރަަން ހާއްސަ މެޝިނަރީތަކެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެފަދަ މެޝިނަރީ ނުހޯދައި އެތަނުގެ އަލިފާން މިހާރު ނިއްވައިނުލެވޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން އުޅެފި ނަމަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.
މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތިލަފުށީގެ ކުނިގޮނޑުގެ މައްްސަލަ ހައްލުކުުރުމަށް، ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްލާންޓެއް ގާއިމްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބީލަަމަށް ހުޅުވާލުމުން ލިބުނު ބިޑްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ އެވެ. އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)ގެ އެހީގައި ހިންގާ އެ މަޝްރޫއަށް ލިބުނު ބިޑްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނަށް ފަހު އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓް އޭޑީބީއަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.
“ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިނުވެ، މިނިސްޓްރީން ޕްލޭން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ތިލަފުށީގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެ ނަމަ 2023 ވަަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާގައި ތިލަފުށީގެ މި ކުނީގެ މައްސަލައަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެދެވޭ ހައްލެއް ލިބޭނެ،” ހުސައިން ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.
އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތިލަފުށީގައި ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްލާންޓެއް ހަދަނީ އެކަމާ ހަވާލުވާ ކުންފުންޏަކުން އަމިއްލައަށް ޑިޒަައިންކޮށް، ބިނާކޮށްގެން ހިންގާ އުސޫލުންނެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި އަންނަ މެއި މަހު ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ
މިނިސްޓަރާ ޖާބިރު މިއަދު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ތިލަފުށިން ދުން އެރުމާއި އެތަނުގައި މެހި އާލާވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެ އޮތީ ކީއްވެތޯ އެވެ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތިލަފުށީގެ ގޮނޑުން ދުން އެރުމާއި މެހި އާލާވުމުގެ މައްސަލަ މިދިޔަ އަހަރު ހައްލުކުރަން ސަރުކާރުން ޕްލޭންކުރި ނަަމަވެސް އެކަން ނުކުރެވުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ތިލަފުއްޓަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ހަދާ ކާރުހާނާތަކުގެ މަސައްކަތް ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ހުއްޓުނު ކަމަށާއި އެހެންވެ މެޝިނަރީ ނުގެނެވުނީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.
“އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މެޝިނަރީ ވަނީ ރާއްޖެއަށް ގެނެވިފައި. އަދި ބާކީ ހުރި ތަކެތިވެސް މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ގެނެވޭނެ،” ހުސައިން ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.
އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތިލަފުށީގެ ގޮނޑުގައި އަލިފާން ރޯވުމާއި މެހި އާލާވުން ހުއްޓުވަން ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ އޮޕަރޭޓްކުރަން މީހުން ވެސް ތަމްރީނު ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެކަން ވެސް ކުރިން ޕްލޭން ކުރިވަރަށް ވުރެ ލަސްވެފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.
ތިލަފުއްޓަކީ މާލެ އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅާ ހަމައަށް (ޒޯން 2) ގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ފެސިލިޓީ ގާއިމްކުރަން ހަމަަޖެހިފައިވާ ތަން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ފެސިލިޓީ ގާއިމްކުރަނީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު ވެސް އޮތް ގޮނޑު ހިމެނޭ ގޮތުން 25 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގަ އެވެ.

Source link

Article Categories:
News

Comments are closed.