Apr 13, 2021
1144 Views
Comments Off on ރޯސް ޓްރެސް ލެޗެސް
0 0

ރޯސް ޓްރެސް ލެޗެސް

Written by

ޓްރެސް ލެޗެސް އަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަޤުބޫލު އެއް ކެއުމެވެ. ދިވެހިން ދަނީ މި ކޭކުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ތަޢާރަފު ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ކޭކުގެ ރޯސް ވައްތަރުވެސް މިވަނީ ވަރަށް ހިނގާ ޑިޝް އަކަށް ވެފައެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ޓްރައި ކުރެވޭނެ އެންމެ މީރު ރެސިޕީއޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.

ކޭކު އަޅަން ބޭނުންވާނީ:

 • 1 ޖޯޑާއި ބައި ފުށް
 • 1 ސައި ސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ
 • ބައި ސައި ސަމުސާ ބޭކިންގ ސޯޑާ
 • ބައިޖޯޑު ބަޓަރ (އަންސޯލްޓެޑް)
 • 1 ޖޯޑު ހަކުރު
 • 5 ބިސް
 • 1/4 ޖޯޑު ފުލްކްރީމް ކިރު
 • 1 ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ރޯސްމިލްްކް ސިރަޕް ހަދަން ބޭނުން ވާނީ:

 • ބައި ޖޯޑު ކިރު (ފުލް ކްރީމް)
 • ބައި ޖޯޑު ހެވީ ކްރީމް
 • ބައި ދަޅު ގެރިކިރު
 • ބައި ދަޅު އިވަޕޮރޭޓަޑް މިލްކް
 • 3 ސަމްސާ ރޯސް ސިރަޕް (ރަހަ ގަދަ ކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ގިނައިންވެސް އެޅިދާނެ)
 • 1/4 ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

އައިސިންގ ހަދަން ބޭނުންވާނީ:

 • 2 ޖޯޑު ވިޕިންގ ކްރީމް
 • 1/4 ޖޯޑު އައިސިންގ ޝުގަރ ނޫނީ ކާސްޓަރ ޝުގަރ
 • ބައި ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

Article Categories:
Recipe

Comments are closed.