Apr 13, 2021
1453 Views
Comments Off on ކްރަންޗީ ޗިކަން މޯމޯސް
0 0

ކްރަންޗީ ޗިކަން މޯމޯސް

Written by

މިއީ ސޯސްއާއި ޖަހައިގެން ކާލަން ވަރަށް މީރު އެއްޗެކެވެ

ފުއްގަނޑު މޮޑުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި
1 ޖޯޑު ފުށް
1 ސަމުސާ ތެޔޮ
2/1 ސަމުސާ ލޮނު
ފެން (ބޭނުންވާ ވަރަށް)

ކުކުޅު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ޖޯޑު ޗިކަން ( ކުދިކޮށް ޗަސްކޮށްފައި)
1 ފިޔާ ބޮޑު (ކޮށާފައި)
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮރިއަންޑަރ ޕައުޑަރ
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފޮނިތޮށި ޕައުޑަރ
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗިލީ ޕައުޑަރ
1 ސަމުސާ ލޮނު
2/1 ސަމުސާ ޗިލީ ފްލޭކްސް
4/1 ސަމުސާ ރީނދޫ
1 ފެހި ކުލައިގެ ދިގު މިރުސް (ކޮށަފައި)
1 ޓޮމާޓޯ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
1 ސަމުސާ އިނގުރު ލޮނުމެދު ޕޭސްޓް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގްރީން ކޮރިއަންޑަރ
2 ސަމުސާ ތެޔޮ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

Article Categories:
Recipe

Comments are closed.