Apr 13, 2021
1101 Views
Comments Off on މައިލޯ ބްރައުނީސް
0 0

މައިލޯ ބްރައުނީސް

Written by

ބްރައުނީސް އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު ކާއެއްޗެކެވެ. މި ރެސިޕީ އަކީ ރޯދަ ވީއްލަން ތައްޔާރު ކޮށްލަން އެހާމެ ފަސޭހަ، މީރު ރެސިޕީއެއް.

ބޭނުނަވާ ތަކެތި:

  • 135 ގުރާމް ޑާރކް ޗޮކްލެޓް
  • 175 ގަރާމް ބަޓަރް
  • 3 ބިސް
  • 350 ގުރާމް ހަކުރު
  • 85 ގުރާމް މައިލޯ
  • 100 ގުރާމް ފުށް
  • 2 ސައިސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް
  • ޕީނަޓްސް (ކޮންމެ ވައްތަރެއްވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

Article Tags:
·
Article Categories:
Recipe

Comments are closed.