Apr 13, 2021
6758 Views
Comments Off on ޗިކަން ރޯލްސް
0 0

ޗިކަން ރޯލްސް

Written by

ކުކުޅު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

· 1/2 ކިލޯ ކުކުޅު

· 1 މޭޒުމަތީ ސައިސަމުސާ ތަންދޫރީ މަސާލާ

· 2 މޭޒުމަތި ސައިސަމުސާ ޔޯގަޓް

· 1 ކުޑަ ސަމްސާ އިނގުރު ޕޭސްޓް

· 1 ކުޑަ ސަމުސާ ލޮނުމެދު ޕޭސްޓް

· 1 ފަޅި ލުނބޯ

· 1 ސައިސަމުސާ މުގުރި މިރުސް

· ފޮނިތޮށި

· 1/3 ސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ

· ކާކުލަ (ކުޑަ އެތިކޮޅެއް)

· 1 ސައިސަމުސާ ކޮރިއަންޑަރ ޕައުޑަރ

· 1/4 ސަމުސާ ރިނދޫ

ސޯސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

· 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޔޯގަޓް

· 2 މޭޒުމަތި ސަމުސާ މަޔޮނައިސް

· ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)

ފިޔާ ސެލެޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

· 1 ފިޔާ (ބޮޑު، ވަށްކޮށް ކޮށާފައި)

· މިންޓް ލީފް

· ކޮރިއޮންޑަރ ލީފް

ރޮށި ފިހެން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

· 2 ޖޯޑު ފުށް

· 2 މޭޒުމަތި ސަމުސާ ތެޔޮ

· ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

Article Categories:
Recipe

Comments are closed.