Apr 13, 2021
4153 Views
Comments Off on ޗޮކްލެޓް ފަޖް ކޭކް
0 1

ޗޮކްލެޓް ފަޖް ކޭކް

Written by

މި ޗޮކްލެޓް ފަޖް ކޭކަކީ އެހެން ރެސިޕީތަކާއި ހާސްގުނަ ތަފާތު ރެސިޕީއެކެވެ. މި ރެސިޕީ ތަފާތުވަނީ، ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި މަދުވެފައި، އަވަނެއްގައި ފިހަން ނުޖެހޭތީއެވެ. އަދި މި ކޭކު ތައްޔާރު ކޮށްލަން ނަގާނީ މަދުވެގެން 10 މިނެޓެވެ. މި ރެސިޕީއަށް ބިސް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

 • 1 ޖޯޑު ފުށް
 • 4 ސަމްސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
 • 2 ސައިސަމްސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ
 • ބައި ސައިސަމްސާ ބޭކިން ސޯޑާ
 • ބައި ޖޯޑު ހަކުރު (އެންމެ ރަނގަޅީ ކާސްޓަރ ހަކުރު)
 • ބައި ޖޯޑު ކިރު
 • 3 ސަމްސާ ތެޔޮ (ކުކިންގ އޮއިލް)
 • ބައި ޖޯޑު ފެން (ހޫނު)
 • 1 ސައިސަމްސާ ވެނިލާ އެސެންސް
 • 3/4 ދަޅު ގެރިކިރު
 • 50 ގުރާމް ޑާކް ޗޮކްލެޓް
 • 1 މައިކްރޮވޭވް-ސޭފް ޓްރޭ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

Article Categories:
Recipe

Comments are closed.