Apr 15, 2021
698 Views
Comments Off on ކްރަންޗީ އެގް ފިންގަރސް
0 0

ކްރަންޗީ އެގް ފިންގަރސް

Written by

ބޭނުންވާ ތަކެތި

8 ބިސް1 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް4 ފޮތި ޕާންލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)½ ރެޑް ޗިލީ ފްލޭކްސް1 ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ބޯތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ބިސް، އަސޭމިރުސް، އަދި ލޮނުކޮޅެއް އަޅައިގެން ގިރާލާށެއެވެ. ދެން ބިސްގަނޑު ރަނގަޅަށް ފިހެވެންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ރަނގަޅަށް ރޯ ފިލުމުން، ފިނިކޮށްފައި، ކިއުބް ހުންނަ ވަރަށްވުރެ ދިގުކޮށް ކަފާލާށެވެ.ދެން ބޯތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް 1 ބިސް، ޗިލީ ފްލޭކްސް، އަދި ލޮނު އަޅައިގެން ގިރާލުމަށް ފަހު، ޕާން ކުޑި ހާކާލުމަށްފަހު ތެލުލާށެވެ. މުށިކުލަ އަރަން ފެށުމުން ތެޔޮ އެތިން ނަގާށެވެ.ސޯސް އާއި ޖަހައިގެން ކާލަން ވަރަށް މީރުވާނެ އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Tags:
·
Article Categories:
Recipe

Comments are closed.