Jun 5, 2021
134 Views
Comments Off on ރަމަޟާން މަހުން 12 ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔައީއެވެ. ޙާޞިލް ކުރެވުނީ ފަހެ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
0 0

ރަމަޟާން މަހުން 12 ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔައީއެވެ. ޙާޞިލް ކުރެވުނީ ފަހެ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

Written by


ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ރަމަޟާންމަހަކާއި ބައްދަލުވެ އެ މަހުން 13 ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔައީއެވެ. މި 13 ދުވަހުން ތިބާއަށް ޙާސިލްވީ ފަހެ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ. މި ދުވަސްތަކުގައި ރޯދަ ބަރާބަރަށް ހިފުނުހެއްޔެވެ.؟ ފަސްވަގުތު ނަޅާ ނަމާދު ކުރެވުނުތޯއެވެ.؟ ކީރިތި ޤުރުއާނުން ކިޔެވުނީ ކިހާމިންވަރެއް ތޯއެވެ.؟ ﷲ އަށް ޓަކައި ޞަދަޤާތެއް ކުރެވުނު ތޯއެވެ.؟ ތަރާވީޙު ނަމާދާއި ރޭ އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރެވުނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ތޯއެވެ.؟
ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ނަފްސު ހިސާބު ކުރުމަކީ ކޮންމެ ހެންވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށްވީއިރު، ވޭތުވެދިޔަ 13 ދުވަހާ މެދު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.