Jun 5, 2021
117 Views
Comments Off on އިންކުއަރީ ކޮމެޓީއަށް ސީޕީ ހަމީދު ހާޒިރުކޮށްފި
0 0

އިންކުއަރީ ކޮމެޓީއަށް ސީޕީ ހަމީދު ހާޒިރުކޮށްފި

Written byރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މާލޭގައި ބޮން ގޮއްވާލި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފަށާފައިވާ ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީއަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.ސަލާމަތާއި ހިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހަމީދު ހާޒިރު ކުރީ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ އިންޓެލިޖެންސް ނިޒާމުގެ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވުމަށެވެ.ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްފައި މިވަނީ ވަކިވަކި ސިފައިން މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސިފައިން ބުނުމުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.