Jun 5, 2021
1485 Views
Comments Off on ލިޓަސްއިން ބާ ސައިކަލުގެ ބަދަލުގައި އާ ސައިކަލެއް 1 hour
0 0

ލިޓަސްއިން ބާ ސައިކަލުގެ ބަދަލުގައި އާ ސައިކަލެއް 1 hour

Written by

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސްގެ ކަސްޓަމަރުުންނަށް ބާ ސައިކަލުގެ ބަދަލުގައި އާ ސައިކަލެއް ލިބޭ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

މިއީ މިގޮތަށް ސައިކަލު ބަދަލު ކުރެވޭ ގޮތަށް ރައްޖޭގައި ފެށި ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލިޓަސްގެ ކަސްޓަމަރުން މިހާރު ގެންގުޅޭ ސައިކަލު ގެންދިއުމުން އޭގެ އަގު…

Source link

Article Categories:
Business

Comments are closed.