Jun 5, 2021
176 Views
Comments Off on ޑިފެންސްގެ ނައިބަށް ދައުވާކޮށްދޭން އެދި މަޖިލީހުން ޕީޖީއަށް
0 0

ޑިފެންސްގެ ނައިބަށް ދައުވާކޮށްދޭން އެދި މަޖިލީހުން ޕީޖީއަށް

Written byރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު މިނިސްޓަރު ހަސަން ޒަމީލުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދޭން މަޖިލީހުން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހުން އެދިއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އެކަމަށް އެދި ޕީޖީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާކަން އެ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ “އަދަދު”އަށް ޔަގީންކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ރަސްމީކޮށް ޕީޖީ އޮފީހުން އަދި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެންގެވުމަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.