Jun 6, 2021
154 Views
Comments Off on ބޮމުގެ މައްސަލާގައި މުހިންމު ފޮރެންސިކް ހެކިތަކެއް ހޯދައިފި
0 0

ބޮމުގެ މައްސަލާގައި މުހިންމު ފޮރެންސިކް ހެކިތަކެއް ހޯދައިފި

Written byކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މަޖީދީ މަގުގައި ބޮން ގޮއްވާލި މައްސަލައިގައި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް އަދި ބަލާ ފާސް ކުރި ތަންތަނުން އަތުލައިގަތް ތަކެތިން ވަރުގަދަ ފޮރެންސިކް ހެކިތަކެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މިއަދު ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހަސަން ޝިފާއު ވިދާޅުވީ ހޯދުނު ހެކިތައް “މައްސަލައިގެ އިންސާފަށް ވާސިލްވުމަށް” މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާނެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.