Jun 6, 2021
181 Views
Comments Off on ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުސެއިން ފާއިޒަށް ނަސޭހަތްދީ ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރިކުރުވަނީ
0 0

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުސެއިން ފާއިޒަށް ނަސޭހަތްދީ ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރިކުރުވަނީ

Written byކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުސެއިން ފާއިޒު ރަޝާދުއާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ން ނިންމައިފި އެވެ. ޖޭއެސްސީން މިގޮތަށް ނިންމީ ގާޒީ ހުސެއިން ފާއިޒުއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު ހިންގިއިރު، އެ މައްސަލަ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާތީ އެވެ. އެ ސުލޫކީ މައްސަލައަކީ ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްކުރާ ރޫމް ބޭރުން ކޯޓުގެ އެހެން މުވައްޒަފަކު ލައްވައި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ގޭބަންދުކުރުވައި، ކޯޓު ރޫމްގެ ބޭރުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ބޭންދުމަށްފަހު މައްސަލާގައި ހުކުމް ހަވާލުކުރުމަކީ ކުރާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.