Jun 6, 2021
179 Views
Comments Off on ފިނޭންސުން ދޫކުރި އެއް ބިލިއަން އަނބުރާ ނުދައްކާ 4 1 hour
0 0

ފިނޭންސުން ދޫކުރި އެއް ބިލިއަން އަނބުރާ ނުދައްކާ 4 1 hour

Written by

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް، މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދީފައިވާ އިރު ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ގަވައިދުން ލޯނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަމުން ނުދާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ “މޯލްޑިވްސް ފިސްކަލް ރިސްކް ސްޓޭޓްމެންޓް”ގައި ވާ…

Source link

Article Categories:
Business

Comments are closed.