Jun 6, 2021
114 Views
Comments Off on ދައުވާކޮށްދޭން އެދުނު ޑިފެންސް ނައިބުގެ މައްސަލަ ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފި
0 0

ދައުވާކޮށްދޭން އެދުނު ޑިފެންސް ނައިބުގެ މައްސަލަ ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފި

Written byރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާކޮށްދޭން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދިފައިވާ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ހަސަން ޒަމީލްގެ މައްސަލަ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީއަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މަޖިލީހުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ޒަމީލް އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ސަބަބުތައް ސާފުކޮށްދީފަ އެވެ. އޭނާގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެންގެވުމަށް ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ. ޒަމީލްގެ މައްސަލައަކަށްވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.