Jun 6, 2021
136 Views
Comments Off on ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒް އަށް ނަސޭހަތް ދީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކުރަނީ
0 0

ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒް އަށް ނަސޭހަތް ދީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކުރަނީ

Written by

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދުގެ މައްޗަށް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ، ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒްގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފެށީ ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްކުރާ ރޫމްގެ ބޭރުން ކޯޓުގެ އެހެން މުވައްޒަފަކު ލައްވައި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ގޭބަންދުކުރުވައި، ކޯޓުރޫމުގެ ބޭރުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތް ބޭންދުމަށް ފަހު މައްސަލައިގައި ހުކުމް ހަވާލުކުރުމަކީ ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އެވެ. ޖޭއެސްސީ އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ގާޒީ ހުސައިން…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.