Jun 7, 2021
135 Views
Comments Off on އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ޒަމީލުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލައިފި
0 0

އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ޒަމީލުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލައިފި

Written byރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާކޮށްދޭން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދިފައިވާ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ހަސަން ޒަމީލްގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ. “އަދަދު”އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް ޒަމީލް އަރައިގަތް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބެލުމަށް ފެންނަ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، އެ ހުށަހެޅުން ފާހެއް ނުވި އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ފާސްވީ، މައްސަލަ ބަލާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.