Jun 7, 2021
177 Views
Comments Off on ސިފައިން ހާޒިރުނުކުރަން އުޅުއްވަނީ ރައީސް ކަމަށް ނަޝީދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި
0 0

ސިފައިން ހާޒިރުނުކުރަން އުޅުއްވަނީ ރައީސް ކަމަށް ނަޝީދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

Written byރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާގެ މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަށް ވަކިވަކި ސިފައިން ހާޒިރު ނުކުރަން އިސްވެ އުޅުއްވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަމަށް ނަޝީދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވާން ވަކިވަކި ސިފައިންނަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދާފަ އެވެ. އެކަން އެގޮތަށް މަޖިލީހަށް އެންގި ސިޓީގައި ސޮއި ކުރެއްވި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ހަސަން ޒަމީލްގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.