Jun 7, 2021
242 Views
Comments Off on ޒަމީލްގެ މައްސަލަ ބޭރުކުރަން ހުށަހެޅީ ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ މާރިޔާ ކަމަށް ވާތީ: ނާޒިމް
0 0

ޒަމީލްގެ މައްސަލަ ބޭރުކުރަން ހުށަހެޅީ ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ މާރިޔާ ކަމަށް ވާތީ: ނާޒިމް

Written byރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަތުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާކޮށްދޭން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދިފައިވާ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ހަސަން ޒަމީލްގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލަން ހުށަހެޅީ ސިޓީގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ކަމަށްވާތީ ކަމަށް ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް ޒަމީލް އަރައިގަތް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ދައުވާކޮށް ދިނުމަށް އެދި ޕީޖީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވީ، މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.