in

ހަސަދަވެރިކަމަކީ އެކުވެރިކަން ނެތިކޮށްލާ ހަތިޔާރެއްއަނެކުންއަށް ލިބޭ ކާމިޔާބީއަށް ހަސަދަވެރިވާ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގައި ވަރަށް ވެސް ގިނައެވެ. އޭގެ ނަތީޖާ އަކަށް ވަނީ ދުވަސްވީ ގާތް ރަހުމަތްތެރިކަންވެސް ނެތިކޮށްލާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ޅަ އުމުރެއްގައި ތަރުކާރީ ކާންދިނުން ރަނގަޅު: ދިރާސާ

ފައިތިލަ ރީތިކޮށް ބަހައްޓަން މިކަންތަ ކޮށްލާ