in

ހަސަދަވެރިކަމަކީ އެކުވެރިކަން ނެތިކޮށްލާ ހަތިޔާރެއްއަނެކުންއަށް ލިބޭ ކާމިޔާބީއަށް ހަސަދަވެރިވާ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގައި ވަރަށް ވެސް ގިނައެވެ. އޭގެ ނަތީޖާ އަކަށް ވަނީ ދުވަސްވީ ގާތް ރަހުމަތްތެރިކަންވެސް ނެތިކޮށްލާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ބަނޑުހިކި ބޮޑުކަމުދާން އުނދަގޫ ވާނަމަ ގޭގައި ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައް!

ސަންފުލާވާ އޮށުން ލިބޭ ޞިއްޙީ ފައިދާ