in

ހިކެން ބޭނުންނަމަ މިކަންކަން ކޮށްލާފަލަވުމަކީ މީހާ އިތުރަށް ކަންބޮޑުކޮށް މާޔޫސްކޮށްލާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ މީހެއް ވެސް ރީތި ބައްޓަމެއްގައި ހުންނަން ބޭނުންވެއެވެ.ADVERTISEMENTހިކެން ވެގެން ދުވާލަކު 1 ފަހަރު ކައިގެން އުޅޭ މީހުން ވެސް އުޅެއެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ރާއްޖޭގައި އަނގައިގެ ކެންސަރ ޖެހޭ މީހުން ގިނަވަނީ

ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބާ ނަމަ މިކަން ކަން ކޮށްލާ