in

ހޫނުފެން ބުއިމުން ހަށިގަނޑަށް ލިބިދޭފައިދާތަ މިއޮތީ!!ފެނަކީ އިިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު އެއްމާއްދާއެވެ. ބޮޑުމީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް އެވްރެޖްކޮށް %60 ފެން ބޭނުންވެއެވެ.ADVERTISEMENTފެނަކީ ހަށިހަނޑުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗަކަށްވާއިރު އޭގެން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ބައިވެރިޔާ ކުރިމަތީގައި ރުއިމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް

މޫނުގައި ހުންނަ ކަޅު ލައްތައް ފިލުވާލާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް!