in

ހެނދުނު ހޭލާއިރު ވަރުބަލިކަން އިހްސާސް ކުރެވޭތަ؟ހެނދުނު ނިދާ ހޭލާއިރު ވަރުބަލިވެފައި ހުރުމަކީ މިއަދު ގިނަ ބަޔަކަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ.ADVERTISEMENTއެގޮތުން 8 ގަޑި އިރު ނިދި ލިބުން ކަމުގައި ވިޔަސް ނިދި ހަމަ ނުވާ ވާހަކައަކީ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު ކުރަމުން އަންނަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

އަކުނިވަޔަށް ދެމުމުން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ލޯކައިރި ކަޅުވުން ހުއްޓުވަން ބޭނުންތަ؟