in

ނެއިލް ޕޮލިޝް އިން ލިބޭ ގެއްލުން އެނގޭތަ؟


ހަށިގަނޑު ރީތިކުރުމަށްޓަކައި އެތެރެފުށުންނާއި ބޭރުފުށުންވެސް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ޕްރޮޑަކްތަކަކީ އޭގެން ނުރަނގަޅު އެތަށް އަސަރުތަކެއް ކުރާ އެއްޗެހިކަން އަހަރެމެން އެންމެންވެސް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

މޭކަޕް ނުކޮށްވެސް ރީތިވެވިދާނެ އިނގޭ

“ބައްދާލުން” ލިބޭ ފައިދާ ތިބާއަށް އެނގޭނަމަ ހުއްޓާނުލާނެ!