in

ބަނޑު ހިންދަން ބޭނުންތަ؟ބަނޑުގައި ވައި ހެދިގެން ނުވަތަ ގޭސްޓްރިކްވުމަކީ ވަރަށް އާންމުކޮށް ދިމާވާ ކަމަކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ބަނޑު މާބޮޑަށް ފުފިފައި ހުރުމުން އޭގެ އުނދަގޫ އިހުސާސުތައް ކުރުވަ އެވެ.ADVERTISEMENT1 ކެއުމުގައި ފައިބާ އިތުރުކުރުން:…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ކެރެޓު ޖޫސް: ފައިާ ބޮޑު ޖޫހެއް

ބޮލުގައި ހަންފޮޅެނީތަ؟