in

ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް ބަށިބައްޓަކީ އެއިން ތަފާތު ބޭނުންތައް ދިވެހިން ކޮށްއުޅޭ އެހާމެ މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ރިހަކައްކައިންނާއި، މަސްމޮޑެގެންނާއި، ތެލުލައިގެން ބަށި ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.ADVERTISEMENTބައްޓަކީ އޭގެން އަހަރެމެންގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ފައިތިލާގެ ރިހުމުގެ ފަރުވާއަށް މި ފައިވާން

ކަސްރަތުކޮށްގެން ހިއްލާ ދަލުން މޫނުގައި ބިހި ނަގަނީތަ؟