in

ބައިވެރިޔާ ކުރިމަތީގައި ރުއިމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ ކުރިމަތީގައި ރުއިމަކީ ވަރަށްގިނަމީހުންޖެހިލުންވާ އަދި ލަދުގަންނަ ކަމެކެވެ. ބައެއްފަހަރު މިހެންވަނީ ބައިވެރިޔާ އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮއްގެން ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީއެވެ.ADVERTISEMENTއެހެން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

އިސްތަށިގަނޑު ގެނގުޅެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތަ؟

ހޫނުފެން ބުއިމުން ހަށިގަނޑަށް ލިބިދޭފައިދާތަ މިއޮތީ!!