in

ކަސްރަތާއި ނުލާ ހިކެނީ ކިހިނެއް؟


ބަރުދަން މައްޗަށްދާތީ ވަރަށް ކަންތަށްބޮޑުވެއެވެ. އެކަމަކު އެކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކެއުން ހުއްޓާލައިގެން ހުރުމަކީ ކެއްވާވަރު ކަމެއް ނޫނެވެ. ކަސްރަތުކުރުމަކީ ޤަވައިދުން ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

މިކަހަލަ ލޯބި ލޯބި ކަންކަން ކުރެވޭނެ ދޯ!

ޓޮމާޓޯ ވަރެއް ނެތް!