in

ކުދިން ސްކްރީންއަށް ބަލައި މިންވަރު ކުޑަ ކުރަން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟މި ޒަމާނުގައި ގިނަ ކުޑަ ކުދިން އަކީ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ސްކްރީންއަކަށް ބަލަން ގެއްލިފައި ތިބޭ ކުދިންއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ކުއްޖެއް ވެސް 2 އަހަރުވާއިރު އެކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ޓެބްލެޓްއެއް ދީފައި އޮންނަ ކަމަކީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

މާބޮޑަށް ހިކީތަ؟ މިކަން ކަން ކޮށްލުމުން ހަށިގަނޑު ރީތި ވެދާނެ!

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނަގަންތަ؟