in

އިއްދައިން ކެނޑުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާނެގޮތް


އަންހެނުން އިއްދައިން ކެނޑޭހިސާބުން ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. މިހެން ދިމާވަނީ އާންމުގޮތެއްގައި 45 އަހަރުން މަތިވުމުން ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމަށްއަންނަ ބަދަލުތަކެއްގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ލޯބިވެރިޔާގެ ކިބައިން މިކަންކަން ފެންނަނަމަ އަވަހަށް ދުރުވާންވީ!

ހަންގަނޑު އޮމާން ކޮށްލަން ބަދިގެއިން ލިބެންހުންނަ ތަކެތި ބޭނުންކުރަމާ!