in

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނެއްގެ ސިކުނޑިން ލައިވް ވޯމް އެއް ފެނިއްޖެއޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނެއްގެ ސިކުނޑިން 8 ސެންޓިމީޓަރު (3 އިންޗި) ގެ ދިރިހުރި ވާރމްއެއް ފެނިއްޖެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފިއެވެ.ADVERTISEMENTމިދިޔަ އަހަރު ކެންބެރާގައި ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަލިމީހާގެ ހަލާކުވެފައިވާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ތުންފަތުގެ ކުލަ އަލިކުރަން ބޭނުންތަ؟

ކޮޕީ ފަތުން ސިއްހަތަށް އެތައް ފައިދާއެއް