in

ވަޒީފާގައި ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ވަރުބަލި ވޭތަ؟އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންއަކީ ވަޒީފާގައި މަދުވެގެން 8 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނެވެ.ADVERTISEMENTމަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި މީހާ ވަރުބަލިކަން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ލޯ ކައިރި ކަޅުވާނަމަ މި ކަންކަން ކޮށްލާ

ސިނގިރޭޓް ބުއިން ހުއްޓަން ބޭނުންތަ؟