in

މާބަނޑު އިރު މާގިނައިން ނިދާނަމަ ނުރައްކާ ވެދާނެނިދުމަކީ މާބަނޑު މީހުންގެ އިތުރުން ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން 7 ނުވަތަ 8 ގަޑި އިރު ނިދި ހަމަ ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ސިއްޙަތާއި ބެހޭ މާޙިރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.ADVERTISEMENTނަމަވެސް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

މިނިސްޓަރާއި އެކު އޮތް ބައްދަލުވުން ހުއްޓުވާލީ ހަރުފައެއް

ހަށިގަނޑަށް ވިޓަމިން ޑީ މުހިއްމު ވަނީ ކީއްވެ؟