in

މާގިނައިން ނިދާނަމަ ބަލިތަކާ ކުރިމަތިވޭރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ހުންނަން ބޭނުން ނަމަ ނިދަން ޖެހެނީ 8 ގަޑިއިރުގައިކަން ނޭގޭ މީހަކު ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ.ADVERTISEMENTސައިންސްވެރިން ބުނާގޮތުގައި އިންސާނާއަށް އެންމެ ގިނަވެގެންވެސް ނިދުން އެންމެ ރަނގަޅީ 8…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

އަނބު: ކާލަން މީރު، ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި މޭވާއެއް

ސިއްހަތު: ހިކަނދިފަތް! ސިއްހީ އެތައް ކަމެއްގެ ފަރުވާ!