in

މާގިނައިން ނިދާ ނަމަ ކަންނެތްވޭރަނގަޅު ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ދުވާލަކު 8 ގަޑި އިރު ނިދަން ޖެހޭ ކަމީ އެންމެންއަށް ވެސް އިނގޭ ވާހަކައެކެވެ.ADVERTISEMENTނަމަވެސް 8 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިން ނިދާ ނަމަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ވެއެވެ. އެގޮތުން ހަށިގަނޑު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮފީ ބޯ ނަމަ އެތައް ފައިދާއެއް

ޝެހޭ: ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިން ތެދުވެ ދެއްކި ވަރުގަދަ ހިތްވަރު