in

މިފަދަ ކަންކަން ބައިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ފެންނަ ނަމަ ވީހާވެސް ކައިރި ވެވޭތޯ ބަލާ!


” ތިއީ އަހަރެން ލޯބިވީ މީހާއެއްނޫން…އޭނަ ތިހެނެއް ނޫޅޭނެ..” މިއީ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކުދިންނާ ދިމާއަށް ބައިވެރިން ބުނެ އުޅޭ ޖުމްލަތަކެކެވެ.
ކުއްލިއަކަށް ނޫނީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ދިރިއުޅުމުގެ 4 މަރުހަލާ

މިކަހަލަ ލޯބި ލޯބި ކަންކަން ކުރެވޭނެ ދޯ!