in

މީ ޕަރޕަލް އައިލެންޑް، މުޅި ރަށުގައި ދަނބުކުލަ


އާންމުކޮށް އަހަރެމެން ގަޔާވާ އެއްޗެހި އަދި ދިރިއުޅޭތަންތަން ބަހައްޓަން ބޭނުންވަނީ ގަޔާވާ ކުލައެއްގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދެއް އެއްކުލައެއްގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާކަން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ބޮލީވުޑް ތަރިން ހަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދޭ 5 ކަމެއް!

ގުދުރަތީ އޮމާން ހަންގަނޑެއް ބޭނުންތަ؟ ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ!