in

ފަތުރުވެރިކަމަށް މުޅިން އާ ކައުންސިލެއް އުފައްދަވައިފި


ރާއްޖޭގައި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓުކޮށް ކުރިއަރުވަން އިތުރު ކައުންސިލެއް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އުފައްދަވައިފި އެވެ.
“ވިޒިޓާ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަނބިމީހާއަށާ ވަރިކުރިމީހާއަށް އޮޅުވާލައިގެން ބޮޑު ލަނޑެއްދޭން އުޅުމުން އޭނާ ބާކީކޮށްލައި 2 އަންހެނުން ގުޅިގެން އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދި ގޮތުގެ ވާހަކަ