in

ދަރިންގެ ކަންކަން ނިންމުމުގެ ފުރުސަތު އެކުދިންނަށް ދިނުން މުހިންމު: ދިރާސާ


ދުނިޔެއަށް ދަރިއަކު އުފަންވުމުގެ ކުރިންވެސް ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކުވެސް ދެކޭނެ ހުވަފެނަކީ ލިބޭ ދަރިފުޅު ބޮޑުވެ ހެޔޮލަފާ ދަރިއަކަށްވާނެދުވަހެވެ. ދިމާވާ ކަންތައްތަކާ ސާބިތުކަމާއެކު ކުރިމަތިލާންކެރޭ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

މޫނު އޮމާންކޮށް ބެހެއްޓުމަށް މިހުރީ ހަމަ ރަނގަޅު ފަރުވާ!

މި ލިޔުން ހާއްސަކޮށްލާނީ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މަންމައިންނަށް، ކިޔާލައްޗޭ!