in

ދަރިފުޅަށްޓަކާ ހަށިވިއްކުން ނޫންގޮތެއް ނެތަކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުނަސް ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ އެކަން ނުކުރި އަންހެނަކަށް ޢަޖައިބެއްފަދަ ގޮތަކުން ފައިސާވެރިވެވުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާ އަކީ ތަނަވަސް މީހެކެވެ. އުފާވެރިކަމުގައި ދިރިއުޅެމުން އައިސް ކައިވެނީގެ 3 ވަނައަހަރުގައި ދަރިއަކު ލިބި އެދަރިފުޅުގެ އުމުރުން 8 އަހަރުގައި ފިރިމީހާ އަޅުގަނޑު ވަރިކޮށްލައިފިއެވެ. ވަރިކޮށްފައި ދެމައިން އެކުގައި ގެއިން ނެރެލަމުން ބުނީ ކޯޓަށްދާނެ ކަމަށާއި ދަރިފުޅު އަތުލާނެ ކަމަށެވެ. ތަނަވަސްކަން ނެތްނަމަ މައިންނަށް ދަރިންގެ ބެލެނިވެރިކަން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ކޮއްކޮ ނިޔާވުމުން ކޮއްކޮގެ ކުޑަ ދަރިފުޅަށް އެހީވާން އައިސް ބިރުދައްކައިގެން ކޮއްކޮގެ އަނބިމީހާއާއެކު ރޭކުރަން ބޭނުންވި ޅިޔަން ހިޔަޅެއްގެ ވާހަކަ!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ހިލޭ އަންހެނުންނާ ގުޅުން ހިންގުމުގަ ހައްދުފަހަނައެޅި ބައްޕައަކަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ޖެހި ގުނަވަންތައް ވިރިގެން މަރުވި ގޮތުގެ ވާހަކަ-